Relacje inwestorskie

 

Raport bieżący nr 2/2016. Informacja o sprzedaży lokali za drugi kwartał 2016 roku.

Zarząd Developres Sp z o.o. („Emitent”) informuje, iż w II kwartale 2016 roku Emitent odnotował przedsprzedaż w ilości 75 lokali mieszkalnych (co należy rozumieć jako zawarte i nierozwiązane umowy przedwstępne i deweloperskie) orazsprzedaż w ilości 158 lokali mieszkalnych (co należy rozumieć jako zawarte umowy przenoszące własność lokali na nabywców).

W okresie 1 stycznia – 30 czerwca 2016 roku Emitent odnotował łączną przedsprzedaż w ilości 235 lokali mieszkalnych (co należy rozumieć jako zawarte i nierozwiązane umowy przedwstępne i deweloperskie) oraz łączną sprzedaż w ilości 198 lokali mieszkalnych (co należy rozumieć jako zawarte umowy przenoszące własność lokali na nabywców).

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 


Raport bieżący nr 4/2016. Zawarcie umowy kredytowej.

Zarząd Developres Sp. z o.o. („Emitent”) informuje, iż w dniu 5 października 2016 roku zawarł z Alior Bank S.A. umowę kredytu nieodnawialnego na finansowanie inwestycji deweloperskiej pod nazwą „Osiedle SkyRes – II etap”, zlokalizowanej przy ul. Lubelskiej w Rzeszowie. Na mocy przedmiotowej umowy Emitent otrzymał do dyspozycji kredyt w wysokości 44,3 mln zł oprocentowany według zmiennej stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej WIBOR_3M powiększonej o marżę Banku. Kredyt będzie uruchamiany w transzach wraz z postępem prac budowlanych prowadzonych w ramach wskazanej inwestycji. Termin ostatecznej spłaty Kredytu został ustalony na dzień 30.09.2019 r. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Kredytowana inwestycja obejmuje budowę w ramach kompleksu SkyRes w Rzeszowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi o łącznej liczbie 314 lokali mieszkalnych. 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 


Raport bieżący nr 5/2016. Informacja o sprzedaży lokali za trzeci kwartał 2016 roku.

Zarząd Developres Sp. z o.o. („Emitent”) informuje, iż w III kwartale 2016 roku Emitent odnotował:a) przedsprzedaż w ilości 199 lokali mieszkalnych (co należy rozumieć jako zawarte i nierozwiązane umowy przedwstępne i deweloperskie) orazb) sprzedaż w ilości 48 lokali mieszkalnych (co należy rozumieć jako zawarte umowy przenoszące własność lokali na nabywców).

W okresie 1 stycznia – 30 września 2016 roku Emitent odnotował:a) łączną przedsprzedaż w ilości 434 lokali mieszkalnych (co należy rozumieć jako zawarte i nierozwiązane umowy przedwstępne i deweloperskie) orazb) łączną sprzedaż w ilości 246 lokali mieszkalnych (co należy rozumieć jako zawarte umowy przenoszące własność lokali na nabywców).

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 


Raport bieżący nr 7/2016. Finalizacja procedur dotyczących wspólnej realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego w Rzeszowie z Mayland Real Estate Sp. z o.o.

Zarząd Developres Sp. z o.o. (Emitent) informuje, iż finalizuje procedury dotyczące wspólnej realizacji z Mayland Real Estate Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie I etapu przedsięwzięcia deweloperskiego Osiedle Bella Dolina w Rzeszowie przy ul. Lubelskiej. Przedmiotowa inwestycja będzie prowadzona w formie wspólnej spółki celowej i obejmować będzie budowę 2 budynków wielorodzinnych o łącznej liczbie 154 lokali mieszkalnych.

Docelowo, w ramach Osiedla Bella Dolina, na obszarze ok. 10 ha planowane jest wybudowanie ponad 1.800 lokali mieszkalnych w 22 budynkach.

O zawarciu umowy spółki celowej dla I etapu Osiedla Emitent poinformuje w raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 


Raport bieżący nr 8/2016. Zawarcie umowy kredytowej.

Zarząd Developres Sp. z o.o. („Emitent”) informuje, iż w dniu 30 grudnia 2016 roku zawarł z Alior Bank S.A. umowę kredytu nieodnawialnego na finansowanie inwestycji deweloperskiej pod nazwą „Osiedle Zawiszy – X etap”, zlokalizowanej w okolicach ul. Architektów w Rzeszowie. Na mocy przedmiotowej umowy Emitent otrzymał do dyspozycji kredyt w wysokości 20,0 mln zł oprocentowany według zmiennej stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej WIBOR_3M powiększonej o marżę Banku. Kredyt będzie uruchamiany w transzach wraz z postępem prac budowlanych prowadzonych w ramach wskazanej inwestycji. Termin ostatecznej spłaty Kredytu został ustalony na dzień 31.12.2017 r. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Kredytowana inwestycja obejmuje budowę w ramach Osiedla Zawiszy w Rzeszowie czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi o łącznej liczbie 140 lokali mieszkalnych.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 


Raport bieżący EBI nr 1/2017. Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku.

Zarząd Developres Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie („Emitent”, „Spółka”) informuje o wyznaczeniu następujących terminów publikacji raportów okresowych w 2017 r.:

a) raport roczny za 2016 r. - w dniu 31.05.2017 r.,

b) raport półroczny za pierwsze półrocze 2017 r. - w dniu 29.09.2017 r.

Dodatkowo zgodnie z pkt 11.2.6.1. podpunkt c) Warunków Emisji Obligacji serii A Emitent będzie przekazywał kwartalne wyniki finansowe Spółki w następujących terminach:

  1. a) wyniki finansowe za czwarty kwartał 2016 r. - w dniu 14.02.2017 r.,
  2. b) wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2017 r. - w dniu 15.05.2017 r.,
  3. c) wyniki finansowe za drugi kwartał 2017 r. - w dniu 14.08.2017 r.,
  4. d) wyniki finansowe za trzeci kwartał 2017 r. - w dniu 14.11.2017 r.

Podstawa Prawna: § 19 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych".

 Raport bieżący ESPI nr 1/2017. Informacja o sprzedaży lokali za czwarty kwartał 2016 roku.

Zarząd Developres Sp. z o.o. („Emitent”) informuje, iż w IV kwartale 2016 roku Emitent odnotował:

a) przedsprzedaż w ilości 177 lokali mieszkalnych (co należy rozumieć jako zawarte i nierozwiązane umowy przedwstępne i deweloperskie) oraz

b) sprzedaż w ilości 205 lokali mieszkalnych (co należy rozumieć jako zawarte umowy przenoszące własność lokali na nabywców).

W okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2016 roku Emitent odnotował:

a) łączną przedsprzedaż w ilości 611 lokali mieszkalnych (co należy rozumieć jako zawarte i nierozwiązane umowy przedwstępne i deweloperskie) oraz

b) łączną sprzedaż w ilości 451 lokali mieszkalnych (co należy rozumieć jako zawarte umowy przenoszące własność lokali na nabywców).

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 


Raport bieżący ESPI nr 2/2017. Podpisanie umowy spółki Developres Bella Dolina I Sp. z o.o. z Mayland Real Estate Sp. z o.o.

Zarząd Developres Sp. z o.o. (Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 7/2016 z dnia 23 grudnia 2016 r. niniejszym informuje o podpisaniu w dniu 25 stycznia 2017 r. z Mayland Real Estate Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowy spółki Developres Bella Dolina I Sp. z o.o. (Spółka Celowa). Docelowo udział Emitenta w kapitale zakładowym Spółki Celowej wyniesie ok 67%.

Spółka Celowa zakładana jest w celu realizacji I etapu przedsięwzięcia deweloperskiego Osiedle Bella Dolina w Rzeszowie przy ul. Lubelskiej. Przedmiotowa inwestycja obejmować będzie budowę 2 budynków wielorodzinnych o łącznej liczbie 154 lokali mieszkalnych.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 


Raport bieżący ESPI nr 3/2017. Zmiana warunków emisji Obligacji serii B, zawiadomienie o przedterminowym wykupie Obligacji serii B oraz podjęcie uchwały w sprawie emisji Obligacji serii C.

Zarząd Developres Sp. z o.o. (Emitent) niniejszym informuje, iż w dniu 7 lutego 2017 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji serii B (Warunki Emisji). Zmiana Warunków Emisji umożliwia Emitentowi wcześniejsze przeprowadzenie przedterminowego wykupu Obligacji serii B na żądanie Emitenta. Emitent informuje również, że w dniu 7 lutego 2017 r. zawarł porozumienia z wszystkimi obligatariuszami Obligacji serii B Emitenta, w których wyrazili oni zgodę na zmianę Warunków Emisji w zakresie określonym ww. uchwałą Zarządu Emitenta.

W dniu 7 lutego 2017 r., w związku ze zmianą Warunków Emisji, Emitent zawiadomił jednocześnie obligatariuszy Obligacji serii B o zamiarze przeprowadzenia w dniu 22 lutego 2017 r. przedterminowego wykupu 25.000 (słownie: dwudziestu pięciu tysięcy) sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 25.000.000,00 (słownie: dwadzieścia pięć milionów) PLN, tj. wszystkich wyemitowanych Obligacji serii B Emitenta. Dniem Ustalenia Praw dla przedterminowego wykupu Obligacji serii B będzie dzień 14 lutego 2017 r.

Ponadto Emitent informuje, że w dniu 7 lutego 2017 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie emisji Obligacji serii C. Zgodnie z podjętą uchwałą Emitent wyemituje nie więcej niż 35.000 (słownie: trzydzieści pięć tysięcy) sztuk Obligacji serii C o wartości nominalnej 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) PLN oraz łącznej wartości nominalnej nie większej niż 35.000.000,00 (słownie: trzydzieści pięć milionów) PLN. Wykup Obligacji serii C nastąpi w terminie nieprzekraczającym 28 maja 2019 r., a emisja Obligacji serii C dojdzie do skutku jeżeli subskrybowane zostanie co najmniej 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) Obligacji serii C.

O dojściu do skutku emisji Obligacji serii C Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 


 

Zamów newsletter i dowiedz się więcej o naszych najnowszych inwestycjach

Znajdziesz w nim m.in. informacje dotyczące naszych osiedli, propozycje mieszkań dostosowanych do Twoich potrzeb oraz wiele cennych porad na temat zakupu mieszkania.

Developres - mieszkania w Rzeszowie

Jesteśmy solidnym deweloperem realizującym inwestycje mieszkaniowe zgodnie z nowoczesnymi standardami. Oferujemy sprzedaż nowych mieszkań gotowych i wykończonych pod klucz na Osiedlu Zawiszy w Rzeszowie (woj. podkarpackie). Jeśli poszukują Państwo taniego, lecz wygodnego mieszkania w atrakcyjnej lokalizacji, serdecznie zapraszamy.

Informacje
NIP: 813 34 46 489
REGON: 180108657
KRS: 0000252339 Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XII Gospodarczy
KONTO: PEKAO S.A. 54 1240 4751 1111 0000 5514 6258
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 24.534.000.00 PLN