Relacje inwestorskie

Raport bieżący nr 2/2016. Informacja o sprzedaży lokali za drugi kwartał 2016 roku.

Zarząd Developres Sp z o.o. („Emitent”) informuje, iż w II kwartale 2016 roku Emitent odnotował przedsprzedaż w ilości 75 lokali mieszkalnych (co należy rozumieć jako zawarte i nierozwiązane umowy przedwstępne i deweloperskie) orazsprzedaż w ilości 158 lokali mieszkalnych (co należy rozumieć jako zawarte umowy przenoszące własność lokali na nabywców).

W okresie 1 stycznia – 30 czerwca 2016 roku Emitent odnotował łączną przedsprzedaż w ilości 235 lokali mieszkalnych (co należy rozumieć jako zawarte i nierozwiązane umowy przedwstępne i deweloperskie) oraz łączną sprzedaż w ilości 198 lokali mieszkalnych (co należy rozumieć jako zawarte umowy przenoszące własność lokali na nabywców).

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 


Raport bieżący nr 4/2016. Zawarcie umowy kredytowej.

Zarząd Developres Sp. z o.o. („Emitent”) informuje, iż w dniu 5 października 2016 roku zawarł z Alior Bank S.A. umowę kredytu nieodnawialnego na finansowanie inwestycji deweloperskiej pod nazwą „Osiedle SkyRes – II etap”, zlokalizowanej przy ul. Lubelskiej w Rzeszowie. Na mocy przedmiotowej umowy Emitent otrzymał do dyspozycji kredyt w wysokości 44,3 mln zł oprocentowany według zmiennej stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej WIBOR_3M powiększonej o marżę Banku. Kredyt będzie uruchamiany w transzach wraz z postępem prac budowlanych prowadzonych w ramach wskazanej inwestycji. Termin ostatecznej spłaty Kredytu został ustalony na dzień 30.09.2019 r. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Kredytowana inwestycja obejmuje budowę w ramach kompleksu SkyRes w Rzeszowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi o łącznej liczbie 314 lokali mieszkalnych. 
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 


Raport bieżący nr 5/2016. Informacja o sprzedaży lokali za trzeci kwartał 2016 roku.

Zarząd Developres Sp. z o.o. („Emitent”) informuje, iż w III kwartale 2016 roku Emitent odnotował:a) przedsprzedaż w ilości 199 lokali mieszkalnych (co należy rozumieć jako zawarte i nierozwiązane umowy przedwstępne i deweloperskie) orazb) sprzedaż w ilości 48 lokali mieszkalnych (co należy rozumieć jako zawarte umowy przenoszące własność lokali na nabywców).

W okresie 1 stycznia – 30 września 2016 roku Emitent odnotował:a) łączną przedsprzedaż w ilości 434 lokali mieszkalnych (co należy rozumieć jako zawarte i nierozwiązane umowy przedwstępne i deweloperskie) orazb) łączną sprzedaż w ilości 246 lokali mieszkalnych (co należy rozumieć jako zawarte umowy przenoszące własność lokali na nabywców).

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 


Raport bieżący nr 7/2016. Finalizacja procedur dotyczących wspólnej realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego w Rzeszowie z Mayland Real Estate Sp. z o.o.

Zarząd Developres Sp. z o.o. (Emitent) informuje, iż finalizuje procedury dotyczące wspólnej realizacji z Mayland Real Estate Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie I etapu przedsięwzięcia deweloperskiego Osiedle Bella Dolina w Rzeszowie przy ul. Lubelskiej. Przedmiotowa inwestycja będzie prowadzona w formie wspólnej spółki celowej i obejmować będzie budowę 2 budynków wielorodzinnych o łącznej liczbie 154 lokali mieszkalnych.

Docelowo, w ramach Osiedla Bella Dolina, na obszarze ok. 10 ha planowane jest wybudowanie ponad 1.800 lokali mieszkalnych w 22 budynkach.

O zawarciu umowy spółki celowej dla I etapu Osiedla Emitent poinformuje w raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 


Raport bieżący nr 8/2016. Zawarcie umowy kredytowej.

Zarząd Developres Sp. z o.o. („Emitent”) informuje, iż w dniu 30 grudnia 2016 roku zawarł z Alior Bank S.A. umowę kredytu nieodnawialnego na finansowanie inwestycji deweloperskiej pod nazwą „Osiedle Zawiszy – X etap”, zlokalizowanej w okolicach ul. Architektów w Rzeszowie. Na mocy przedmiotowej umowy Emitent otrzymał do dyspozycji kredyt w wysokości 20,0 mln zł oprocentowany według zmiennej stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej WIBOR_3M powiększonej o marżę Banku. Kredyt będzie uruchamiany w transzach wraz z postępem prac budowlanych prowadzonych w ramach wskazanej inwestycji. Termin ostatecznej spłaty Kredytu został ustalony na dzień 31.12.2017 r. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Kredytowana inwestycja obejmuje budowę w ramach Osiedla Zawiszy w Rzeszowie czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi o łącznej liczbie 140 lokali mieszkalnych.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 


Raport bieżący EBI nr 1/2017. Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku.

Zarząd Developres Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie („Emitent”, „Spółka”) informuje o wyznaczeniu następujących terminów publikacji raportów okresowych w 2017 r.:

a) raport roczny za 2016 r. - w dniu 31.05.2017 r.,

b) raport półroczny za pierwsze półrocze 2017 r. - w dniu 29.09.2017 r.

Dodatkowo zgodnie z pkt 11.2.6.1. podpunkt c) Warunków Emisji Obligacji serii A Emitent będzie przekazywał kwartalne wyniki finansowe Spółki w następujących terminach:

  1. a) wyniki finansowe za czwarty kwartał 2016 r. - w dniu 14.02.2017 r.,
  2. b) wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2017 r. - w dniu 15.05.2017 r.,
  3. c) wyniki finansowe za drugi kwartał 2017 r. - w dniu 14.08.2017 r.,
  4. d) wyniki finansowe za trzeci kwartał 2017 r. - w dniu 14.11.2017 r.

Podstawa Prawna: § 19 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych".

 Raport bieżący ESPI nr 1/2017. Informacja o sprzedaży lokali za czwarty kwartał 2016 roku.

Zarząd Developres Sp. z o.o. („Emitent”) informuje, iż w IV kwartale 2016 roku Emitent odnotował:

a) przedsprzedaż w ilości 177 lokali mieszkalnych (co należy rozumieć jako zawarte i nierozwiązane umowy przedwstępne i deweloperskie) oraz

b) sprzedaż w ilości 205 lokali mieszkalnych (co należy rozumieć jako zawarte umowy przenoszące własność lokali na nabywców).

W okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2016 roku Emitent odnotował:

a) łączną przedsprzedaż w ilości 611 lokali mieszkalnych (co należy rozumieć jako zawarte i nierozwiązane umowy przedwstępne i deweloperskie) oraz

b) łączną sprzedaż w ilości 451 lokali mieszkalnych (co należy rozumieć jako zawarte umowy przenoszące własność lokali na nabywców).

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
2017.01.10

 


Raport bieżący ESPI nr 2/2017. Podpisanie umowy spółki Developres Bella Dolina I Sp. z o.o. z Mayland Real Estate Sp. z o.o.

Zarząd Developres Sp. z o.o. (Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 7/2016 z dnia 23 grudnia 2016 r. niniejszym informuje o podpisaniu w dniu 25 stycznia 2017 r. z Mayland Real Estate Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowy spółki Developres Bella Dolina I Sp. z o.o. (Spółka Celowa). Docelowo udział Emitenta w kapitale zakładowym Spółki Celowej wyniesie ok 67%.

Spółka Celowa zakładana jest w celu realizacji I etapu przedsięwzięcia deweloperskiego Osiedle Bella Dolina w Rzeszowie przy ul. Lubelskiej. Przedmiotowa inwestycja obejmować będzie budowę 2 budynków wielorodzinnych o łącznej liczbie 154 lokali mieszkalnych.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
2017.01.25

 


Raport bieżący ESPI nr 3/2017. Zmiana warunków emisji Obligacji serii B, zawiadomienie o przedterminowym wykupie Obligacji serii B oraz podjęcie uchwały w sprawie emisji Obligacji serii C.

Zarząd Developres Sp. z o.o. (Emitent) niniejszym informuje, iż w dniu 7 lutego 2017 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji serii B (Warunki Emisji). Zmiana Warunków Emisji umożliwia Emitentowi wcześniejsze przeprowadzenie przedterminowego wykupu Obligacji serii B na żądanie Emitenta. Emitent informuje również, że w dniu 7 lutego 2017 r. zawarł porozumienia z wszystkimi obligatariuszami Obligacji serii B Emitenta, w których wyrazili oni zgodę na zmianę Warunków Emisji w zakresie określonym ww. uchwałą Zarządu Emitenta.

W dniu 7 lutego 2017 r., w związku ze zmianą Warunków Emisji, Emitent zawiadomił jednocześnie obligatariuszy Obligacji serii B o zamiarze przeprowadzenia w dniu 22 lutego 2017 r. przedterminowego wykupu 25.000 (słownie: dwudziestu pięciu tysięcy) sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 25.000.000,00 (słownie: dwadzieścia pięć milionów) PLN, tj. wszystkich wyemitowanych Obligacji serii B Emitenta. Dniem Ustalenia Praw dla przedterminowego wykupu Obligacji serii B będzie dzień 14 lutego 2017 r.

Ponadto Emitent informuje, że w dniu 7 lutego 2017 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie emisji Obligacji serii C. Zgodnie z podjętą uchwałą Emitent wyemituje nie więcej niż 35.000 (słownie: trzydzieści pięć tysięcy) sztuk Obligacji serii C o wartości nominalnej 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) PLN oraz łącznej wartości nominalnej nie większej niż 35.000.000,00 (słownie: trzydzieści pięć milionów) PLN. Wykup Obligacji serii C nastąpi w terminie nieprzekraczającym 28 maja 2019 r., a emisja Obligacji serii C dojdzie do skutku jeżeli subskrybowane zostanie co najmniej 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) Obligacji serii C.

O dojściu do skutku emisji Obligacji serii C Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
2017.02.07

 


Raport bieżący ESPI nr 4/2017. Wyniki za IV kwartał 2016 roku.

Zarząd Developres Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie („Emitent”) przekazuje w załączeniu jednostkowe wyniki finansowe Emitenta za IV kwartał 2016 r. Zarząd Emitenta informuje jednocześnie, iż wartość Wskaźnika Dźwigni Finansowej, wyliczona zgodnie z zapisami Warunków Emisji Obligacji serii A oraz serii B, wynosiła na dzień 31 grudnia 2016 r.: 0,78.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
2017.02.14

Załączniki: Załącznik nr 1. Raport.


Raport bieżący ESPI nr 5/2017. Emisja Obligacji serii C.

Zarząd Developres Sp. z o.o. (Emitent), w nawiązaniu do raportu ESPI 3/2017 opublikowanego w dniu 7 lutego 2017 r., niniejszym informuje, iż w dniu 17 lutego 2017 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie przydziału 35.000 Obligacji serii C, tj. wszystkich oferowanych do nabycia Obligacji serii C. Wykup Obligacji serii C nastąpi w terminie nieprzekraczającym 28 maja 2019 r. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę.
Celem emisji Obligacji serii C jest spłata zobowiązań wynikających z Obligacji serii B Emitenta oraz finansowanie prowadzonych oraz planowanych projektów deweloperskich, w tym także finansowanie zakupu gruntów pod nowe projekty deweloperskie.
Obligacje serii C nie będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
2017.02.17Raport bieżący ESPI nr 6/2017. Przedterminowy wykup obligacji serii B.

Zarząd Developres Sp. z o.o. (Emitent), w nawiązaniu do raportu ESPI 3/2017 opublikowanego w dniu 7 lutego 2017 r., niniejszym informuje, iż w dniu 22 lutego 2017 r. dokonany został przedterminowy wykup 25.000 (słownie: dwudziestu pięciu tysięcy) sztuk Obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 25.000.000,00 (słownie: dwadzieścia pięć milionów) PLN, tj. wszystkich wyemitowanych Obligacji serii B Emitenta. Przedterminowy wykup Obligacji serii B dokonany został za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
2017.02.22Raport bieżący ESPI nr 7/2017. Zawarcie umowy kredytowej.

Zarząd Developres Sp. z o.o. („Emitent”) informuje, iż w dniu 24 marca 2017 roku zawarł z Alior Bank S.A. umowę kredytu nieodnawialnego na finansowanie inwestycji deweloperskiej pod nazwą „Urocze Nowe Miasto – budynki A, B i C”, zlokalizowanej przy ul. Zacisznej w Rzeszowie. Na mocy przedmiotowej umowy Emitent otrzymał do dyspozycji kredyt w wysokości 35,3 mln zł oprocentowany według zmiennej stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej WIBOR_3M powiększonej o marżę Banku. Kredyt będzie uruchamiany w transzach wraz z postępem prac budowlanych prowadzonych w ramach wskazanej inwestycji. Termin ostatecznej spłaty Kredytu został ustalony na dzień 31.12.2019 r. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Kredytowana inwestycja obejmuje budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi o łącznej liczbie 240 lokali mieszkalnych.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
2017.03.24Raport bieżący ESPI nr 8/2017. Informacja o sprzedaży lokali za pierwszy kwartał 2017 roku.

Zarząd Developres Sp. z o.o. („Emitent”) informuje, iż w I kwartale 2017 roku Emitent odnotował:
a) przedsprzedaż w ilości 223 lokali mieszkalnych (co należy rozumieć jako zawarte i nierozwiązane umowy przedwstępne i deweloperskie) oraz
b) sprzedaż w ilości 100 lokali mieszkalnych (co należy rozumieć jako zawarte umowy przenoszące własność lokali na nabywców).

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
2017.04.07Raport bieżący EBI nr 2/2017. Zmiana terminu przekazania raportu finansowego.

W nawiązaniu do opublikowanego w dniu 10 stycznia 2017 roku raportu bieżącego EBI numer 1/2017 dotyczącego harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2017 roku, Zarząd spółki Developres Sp. z o.o. informuje o zmianie terminu przekazania raportu rocznego za rok obrotowy 2016 z dnia 31 maja 2017 r. na dzień 28 kwietnia 2017 roku.
Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych oraz wyników finansowych wyrażone w raporcie EBI nr 1/2017 nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna: §19 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.
2017.04.24

 


Raport roczny EBI nr 3/2017 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

Zarząd Developres Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przekazuje w załączeniu Raport roczny Developres Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.
Wartość Wskaźnika Dźwigni Finansowej, wyliczona zgodnie z zapisami Warunków Emisji Obligacji serii A oraz serii B, wynosiła na dzień 31 grudnia 2016 roku 0,78.
Postawa prawna: § 11 ust. 1 pkt 1) oraz § 12 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”.
2017-04-28

Załączniki:
Załącznik nr 1. Raport.
Załącznik nr 2. Sprawozdanie finansowe.
Załącznik nr 3. Opinia biegłego rewidenta.
Załącznik nr 4. Raport biegłego rewidenta.


Raport bieżący ESPI nr 9/2017. Wyniki za I kwartał 2017 roku.

Zarząd Developres Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie („Emitent”) przekazuje w załączeniu jednostkowe wyniki finansowe Emitenta za I kwartał 2017 r. Zarząd Emitenta informuje jednocześnie, iż wartość Wskaźnika Dźwigni Finansowej, wyliczona zgodnie z zapisami Warunków Emisji Obligacji serii A oraz serii C, wynosiła na dzień 31 marca 2017 r.: 0,71.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
2017.05.15

Załączniki: Załącznik nr 1. Raport.


Raport bieżący ESPI nr 10/2017. Podpisanie aneksu do umowy najmu.

Zarząd Developres Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie („Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 21 czerwca 2017 roku Emitent otrzymał podpisany z firmą Deloitte CE Business Services Sp. z o.o. aneks do umowy najmu powierzchni w ramach Inwestycji SkyRes Warszawska, o której Emitent informował w raporcie EBI 8/2016 z dnia 31 maja 2016 roku. Zgodnie z treścią podpisanego aneksu do umowy zwiększeniu ulegnie powierzchnia najmu z dotychczasowych 2.550 m2 do 3.400 m2 począwszy od 1 września 2017 roku.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
2017.06.21


Raport bieżący ESPI nr 11/2017. Informacja o sprzedaży lokali za drugi kwartał 2017 roku.

Zarząd Developres Sp. z o.o. („Emitent”) informuje, iż w II kwartale 2017 roku Emitent odnotował:
a) przedsprzedaż w ilości 94 lokali mieszkalnych (co należy rozumieć jako zawarte i nierozwiązane umowy przedwstępne i deweloperskie) oraz
b) sprzedaż w ilości 55 lokali mieszkalnych (co należy rozumieć jako zawarte umowy przenoszące własność lokali na nabywców).
W okresie 1 stycznia – 30 czerwca 2017 roku Emitent odnotował:
a) łączną przedsprzedaż w ilości 317 lokali mieszkalnych (co należy rozumieć jako zawarte i nierozwiązane umowy przedwstępne i deweloperskie) oraz
b) łączną sprzedaż w ilości 155 lokali mieszkalnych (co należy rozumieć jako zawarte umowy przenoszące własność lokali na nabywców).
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
2017.07.05


Raport bieżący EBI nr 4/2017. Zmiana terminu przekazania raportów finansowych

W nawiązaniu do opublikowanego w dniu 10 stycznia 2017 roku raportu bieżącego EBI numer 1/2017 dotyczącego harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2017 roku, Zarząd spółki Developres Sp. z o.o. informuje o zmianie terminu przekazania kwartalnych wyników finansowych za drugi kwartał 2017 r. z dnia 14 sierpnia 2017 r. na dzień 11 sierpnia 2017 r.
Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych oraz wyników finansowych nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna: § 19 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.
2017.08.09


Zamów newsletter i dowiedz się więcej o naszych najnowszych inwestycjach

Znajdziesz w nim m.in. informacje dotyczące naszych osiedli, propozycje mieszkań dostosowanych do Twoich potrzeb oraz wiele cennych porad na temat zakupu mieszkania.

Developres - mieszkania w Rzeszowie

Jesteśmy solidnym deweloperem realizującym inwestycje mieszkaniowe zgodnie z nowoczesnymi standardami. Oferujemy sprzedaż nowych mieszkań gotowych i wykończonych pod klucz na Osiedlu Zawiszy w Rzeszowie (woj. podkarpackie). Jeśli poszukują Państwo taniego, lecz wygodnego mieszkania w atrakcyjnej lokalizacji, serdecznie zapraszamy.

Informacje
NIP: 813 34 46 489
REGON: 180108657
KRS: 0000252339 Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XII Gospodarczy
KONTO: PEKAO S.A. 54 1240 4751 1111 0000 5514 6258
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 24.534.000.00 PLN